Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő adatai

Név: Blue-Chip Trade Kft.

Székhely: 6085 Fülöpszállás Mátyás Király utca 21.

Adószám: 26117711-2-03

Cégjegyzék szám: 0309132910
E-mail: info@bluechiptrade.hu
Telefon: +3670/6259625

 

Adatvédelmi tisztviselő
Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A bluechiptrade.hu webáruház (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő) webáruház adatkezelő ezúton tájékoztatja a webáruház látogatóit (továbbiakban: megrendelő, érintett) a személyes adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek ezzel kapcsolatos jogairól.

 

 

Blue-Chip Trade Kft. mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet - General Data Protection Regulation, továbbiakban: GDPR)
 •  
 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;  
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;  
 • Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;      
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;  
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény

 


A webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele az, hogy a Megrendelő elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát, megrendelést ad le.

Az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás vagy hiányos adatokból eredő téves teljesítésért. Megrendelés esetén, a név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben kötelezően ki kell tölteni, ezek hiányában a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. A webáruház, a regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. A helyes jelszóval belépve, a Megrendelő, az adataihoz bármikor hozzáférhet.

 

Az érintett megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő Blue-Chip Trade Kft. megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

 

Az adatkezelés jogalapja

A Megrendelő saját hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelés célja kizárólag a érintettekkel történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.

Az adatok tárolása az adatkezelőnél elsősorban elektronikusan úton, illetve papír alapon történik.

 

Az Eladó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és Adatvédelmi Tájékoztatót részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A jelen adatkezelési tájékoztató bármilyen változásáról az érintetteket a változással egyidejűleg értesíti a honlapon. Az Eladó az árváltozás jogát fenntartja, azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

 

Fogalmak

 

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján lehet azonosítani;

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajthatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is;

 

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

 

A Rendeléssel kapcsolatos adatkezelés

 

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

A megrendelőnek joga van arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Joga van az adathordozhatósághoz, és az adatkezeléshez való hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.  valamint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Ezen jogainak érvényesítését elérhetőségeinken keresztül kezdeményezheti.

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés célja:

A webáruházában történő vásárlás, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, számla kiállítása, a megrendelés teljesítése, esetleges visszáru ügyintézés, vásárlói kapcsolattartás 

A kezelt adatok köre:

 • Név:
 • Cím:
 • e-mail cím:
 • telefonszám: 

A rendeléssel kapcsolatos adatkezelés időtartama: 

Az Adatkezelő az adatokat, hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli;

SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS:

A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezése jelenti és az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

számlázással kapcsolatos adatkezelés célja:

A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

A számlázással kapcsolatosan kezelt adatok köre:

 • Név:
 • Cím:
 • Adószám:
 • Kezelt személyes adatok: számla másolata

 

Adatkezelő a megrendelő adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt.

A számlázással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az Érintett adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szállítással kapcsolatos adatkezelés

szállítással kapcsolatos adatkezelés jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

szállítással kapcsolatos adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

szállítással kapcsolatos adatkezelés célja:

A megrendelt áru házhozszállítása, illetve értesítés a kézbesítés idejéről.

A szállítással kapcsolatos kapcsolatosan kezelt adatok köre:

 • Név:
 • Cím:
 • e-mail cím,
 • Telefonszám

A szállítással kapcsolatos adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az adatokat, hozzájárulásának visszavonásáig, illetve az érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli;

REGISZTRÁCIÓ

A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított áfa-s számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Megrendelő a vásárlást megelőzően a Webáruház felhasználójaként regisztráljon, és a regisztráció során a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja.

A regisztrált felhasználóknak nem kell minden vásárlás alkalmával megadniuk a vásárláshoz szükséges adataikat, az adatok a Profil aloldalon érhetők el, mely bármikor módosítható, törölhető.

Adatkezelés célja:

Az Érintett számára gyorsabb, kényelmesebb rendelési folyamat biztosítása, a korábbi rendelés megtekintése.

A regisztrációval kapcsolatosan kezelt adatok köre:

 • Név:
 • Cím:
 • e-mail cím:
 • jelszó:
 • telefonszám:

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: érintett általi visszavonásig, illetve az Érintett adattörlésével kapcsolatos kéréséig kezeli.

Bankkártyás fizetés

Amennyiben a megrendelő Bankkártyás fizetés választ, a bankkártya adatok megadása a bank weboldalán történik így az érintett adatai közvetlenül a bank, mint fizetési szolgáltató által kerülnek feldolgozásra, ahhoz a bluechiptrade.hu webáruház nem fér hozzá.

 

Cookie, (Sütik) kezelése

A weboldal használat során a webáruház szolgáltatásai használhatnak úgynevezett „sütiket”, a megrendelő további látogatásainak megkönnyítése céljából. Vannak olyan sütik, melyek ideiglenesen használatosak, ezek az úgynevezett session sütik, amelyek weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. Vannak olyan sütik, amelyek mentésre kerülnek és hozzájárulnak ahhoz, hogy a látogatót egy későbbi weboldali böngészés alkalmával felismerje. A megrendelő a sütik használatáról bármikor dönthet, azokat törölheti, módosíthatja.

A webáruház használata során a Adatkezelő az Érintettel kapcsolatban az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

 • a megrendelő által használt IP cím;
 • a böngésző típusa;
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői;
 • a látogatás időpontja;
 • a meglátogatott oldalak

A süti kezeléssel kapcsolatos adatkezelést az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló rész tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

 

Az interneten számos böngésző érhető el, melyek süti szabályzata és beállítási lehetőségei eltérőek. A böngészőben van lehetőség, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni, a figyelmeztető üzenetet megjelenítésére sütik tárolása előtt.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

 

 

Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-.delete-manage-cookies#ie=ie-11

 

A honlap által használt sütik főbb jellemzői:

 

 A "maradandó sütik": (persistent cookie) a webáruház elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen sütik segítségével a weboldal felismeri a megrendelőt, mint visszatérő látogatót. Személyi azonosításra nem alkalmas.

 A "munkamenet sütik": (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg a megrendelő el nem hagyja a weboldalt. Ezek a sütik a webáruházban végzett műveleteket jegyzik meg egy látogatás során. Ezen sütik a munkament végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről, notebookról vagy mobileszközről.

Google Analytics: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.

A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint, hogy mérjük az általunk megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.

Google Adwords süti: A sütiket használják fel arra is, hogy a hirdetéseket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegyék. A sütik néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

A Google sütik – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen sütiket például arra használjál, hogy megjegyezzék az érintett legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on.

 

Adatfeldolgozók adatai és adatkezelési tevékenységük

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Cégnév

Székhely

Tevékenység

Express One Hungary Kft.

Budapest, Európa u. 12, 1239

futárszolgálat

   

webshop üzemeltető

   

szerver üzemeltető

 

KAPCSOLATFELVÉTEL, PANASZKEZELÉS

Szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdés esetén, elérhetőségeinken keresztül léphet velünk kapcsolatba.

Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel a webáruházzal, a vásárló azonosítása, jogainak érvényesítése, a fogyasztói kérdések és igények kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Kezelt személyes adatok: Az érintett által megadott és beazonosításra alkalmas személyes adatok, elsősorban: név, email cím, telefonszám. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a webáruház a panaszról jegyzőkönyvet készít.

Az adatkezelés időtartama: Írásos (elektronikus vagy postai) kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelő az üzenetet legfeljebb 5 évig őrzi meg. A panaszról készült jegyzőkönyv 5 évig kerül megőrzésre tekintettel az 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdésére.

Az adatok megismerésére és kezelésére az adatkezelő illetékes munkatársai jogosultak a jelen adatkezelési tájékoztató tiszteletben tartásával.

JOGORVOSLAT

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve adatainak törlését, az adatkezelést visszavonhatja, illetve korlátozhatja. Az érintett élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

Az GDPR 15-20. cikkei alapján a érintett jogosult az üzemeltető által kezelt személyes adatai tekintetében
a) a személyes adatokhoz való hozzáférésre;
b) kérheti a személyes adatainak helyesbítését;
c) kérheti a személyes adatai törlését;
d) kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását;
e) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen;
f) kérheti a személyes adatait és azok továbbítását egy másik adatkezelőnek (adathordozhatósághoz való jog);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

Automatizált adatkezelés

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.

 

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Ha az Érintett szerint az Eladó nem tartotta be az adatival kapcsolatban az adatkezelésre vonatkozó törvényeket, valamint nem teljesítette az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, úgy a megrendelő Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezhet az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: www.naih.hu

 

Amennyiben az Érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat, amely soron kívül jár el